Actievoorwaarden De Nederlandse Kluis

Mei 2023

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door De Nederlandse Kluis (hierna: DNK) aangeboden Bruidsschat-actie (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

Algemeen

 • Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden en is uitgesloten voor deelnemers jonger dan 18 jaar;
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van DNK en hun gezinsleden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan DNK;
 • Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
 • Door deelname aan de door DNK aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
 • Zowel DNK als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Aan de deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht;
 • De actievoorwaarden zullen worden gepubliceerd op www.debruidsschat.nl
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door DNK;
 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar mvanlaar@denederlandsekluis.nl
 • Deze actie dient ter promotie van het merk DNK.

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 22 mei 2023 t/m 12 juni 2023. Deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

Prijzen

De volgende prijzen worden ter promotie van DNK ter beschikking gesteld:

1x bruidsschat met sieraden t.w.v. €10.000,- belastingvrij
1x jaar gratis kluishuur t.w.v. minimaal €143,4

 • De totale waarde van de prijzen is €10.143,4
 • Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd;
 • De winnaar wordt door DNK aangewezen op basis van het meest bijzondere verhaal
 • De winnende brieven worden op voorhand op een onafhankelijke wijze beoordeeld door DNK samen met een imam
 • Er wordt door DNK één winnaar gekozen uit alle inzendingen

Deelname

 • Gedurende de actieperiode kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn/haar bijzondere verhaal insturen via www.debruidsschat.nl
 • DNK is op zoek naar verhalen vanuit het perspectief van de bruidegom, zodat hij de prijs in ontvangst kan nemen om deze persoonlijk aan de bruid te kunnen overhandigen. De inzendingen mogen zowel door beide partners als koppels worden gedaan.
 • U dient hier ook uw contactgegevens in te vullen in het daarvoor bestemde formulier
 • Binnen vier weken na afloop van de actie zal er telefonisch of per email contact met de winnaar gelegd worden.
 • De contactgegevens/naam bij de winnende inzending geldt als de feitelijke winnaar aan wie de prijs in zijn geheel zal worden uitgekeerd.
 • Iedere deelnemer ontvangt een kortingscode voor 4 maanden gratis kluishuur bij DNK. Deze is geldig voor nieuwe klanten tot 1 augustus 2023.
 • De winnaar zal voorafgaande aan de uitreiking van de hoofdprijs worden gevraagd om toestemming te geven de prijs fysiek in ontvangst te nemen en zichtbaar te zijn op foto’s en video’s. Deze content zal met toestemming van de winnaar worden gepost op de social media pagina van de influencer die de winnaar bekend maakt op zijn/haar persoonlijke pagina en geplaatst worden op de landingspagina van de actie (www.debruidsschat.nl).

Persoonsgegevens

DNK verzamelt de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en trouwdatum van de deelnemers met als doel: (i) het onder de aandacht brengen van onze dienstverlening(ii) het opnemen van contact in verband met de prijsuitreiking, (iii) het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gevraagde persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie); (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).

DNK, alsmede DNK entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot jouw gegevens. De gegevens van de deelnemers zullen door ons uiterlijk 3 maanden na de actie verwijderd worden. Alleen de gegevens van de winnaars worden langer bewaard om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.

Jouw rechten

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie over de rechten van betrokkenen wordt verwezen naar https://www.denederlandsekluis.nl/privacy/

De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Deelnemer/winnaar is zelf verantwoordelijk voor aangifte inkomstenbelasting
 • DNK is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie of uit de door DNK te verstrekken prijzen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van DNK. DNK verstrekt geen enkele garantie op de door DNK te verstrekken prijzen.
 • DNK kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door DNK ingeschakeld hulppersoneel en door DNK ingeschakelde toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.
 • DNK verstrekt geen enkele garantie op de door DNK te verstrekken prijzen.

Slotbepalingen

 • DNK behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij DNK erop toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt
 • DNK zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.
 • Typ- en drukfouten voorbehouden.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 • Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
 • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van DNK zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.

De Nederlandse Kluis
‘s Gravelandseweg 19
1211 BN Hilversum
E-mail: mvanlaar@denederlandsekluis.nl

Kluis huren